Bestyrelsen

Karlskov Friskole er en selvejende institution med en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt henholdsvis 2 fra forældrekredsen og 5 fra skolekredsen. Valg til bestyrelsen foregår på skolens generalforsamling hvert år i marts måned. Udover bestyrelsens 7 medlemmer deltager skolens ledere og en medarbejder på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen.

Ifølge Friskoleloven fremgår det, at skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af friskolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler.

Bliver du valgt ind i skolens bestyrelse har du mulighed for at debattere forskellige synspunkter og derigennem have indflydelse på barnets skolegang. Som bestyrelsesmedlem på Karlskov Friskole deltager du ikke i rengøringsplanen.  

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder pr. år.

Årshjul for bestyrelsen:

 • Januar – planlægning af årshjul
 • Februar - planlægning af generalforsamling
 • Marts/april - generalforsamlinger/konstituering
 • Marts/april - nedsættelse af udvalg
 • April - opdatering af årshjul
 • Maj - godkendelse af fagfordeling
 • Maj - ansættelser - udarbejdelse af busruter
 • September - Budget
 • Oktober – afvikling af ”Forældredag”
 • November - samarbejde med støtteforeningen og foreningslivet - åben skole/indskrivning
 • December - fælles møde bestyrelse og personalegruppen

Som bestyrelsesmedlem på Karlskov Friskole deltager du ikke i rengøringsplanen.  

Bestyrelsesopgaver:

Bestyrelsens nøglefunktioner

 • Bestyrelsesformand
  • Ansvarlig for bestyrelsens funktionalitet og mødeindkaldelser
 • Næstformand
  • Stedfortræder for formanden
 • Sekretær
  • Ansvarlig for dokumentation af møde indhold/beslutninger samt underskrifter af referat.

Bestyrelsens medlemmer sidder i forskellige udvalg:

 • Pædagogisk udvalg
 • I pædagogisk udvalg har vi i samarbejde med skolens ledere ansvar for udarbejdelse af forskellige politikker samt fungere som personalegruppens sparringspartner.
 • Bygningsudvalg
 • Udvalget har til opgave at tage sig af bygningernes vedligeholdelse
 • Økonomiudvalg
 • Økonomiudvalget har ansvar for, at der i løbet af efteråret udarbejdes forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for 3 år. Ligeledes har udvalget ansvar for at sikre at den fornødne likviditet er til stede.
 • PR udvalg
 • Udvalget skal synliggøre skolen i området. Øvrige funktioner
 •  
 • Skolebuskørselsansvarlig
  • Sikre at busruter og tider er tilpasset bedst muligt skolens aktuelle elever og sikre samarbejdet med busselskabet
 • Forældre kontakt
  • Både indskoling, mellemtrin og overbygning har en forældre kontakt i bestyrelsen som modtager input og som agere repræsentant for hver af de tre elevgrupper i møderne.
 •  

Hvorfor en skolebestyrelse?

Bestyrelsen har en række opgaver og forpligtelser som er fastholdt i skolens vedtægter.

Bliver du valgt ind i skolens bestyrelse har du mulighed for at debattere forskellige synspunkter og derigennem have indflydelse på dit barns skolegang.

 • Fastsætter kontingent til skolekredsen
 • Kan ophæve eller suspendere medlemskabet af skolekredsen
 • Sikre valg af tilsynsførende i forbindelse med generalforsamlingen
 • Indkalde til generalforsamling & ekstraordinær generalforsamling
 • Sikre demokratiske drøftelse om skolen på generalforsamlingen
 • Bestræbes på en ligelig fordeling af kvinder og mænd
 • Forvalte skolens midler på ansvarlig vis og sikre regnskabsrevision
 • Udarbejdelse af retvisende årsrapport
 • Træffe beslutninger om ethvert spørgsmål om skolen eg. skolepenge, køb og salg af fast ejendom med mere.
 • Efter indstilling fra ledelsen kan bestyrelsen ansætte eller afskedige skolens faste personale.
 • Indstille til at general forsamlingen ansætter eller afskediger skoleleder
 • Godkende revideret regnskab

Bestyrelsesarbejde er for alle der brænder for at gøre en forskel og have indflydelse.