Evaluering Karlskov Friskole

På Karlskov Friskole har vi ud over det obligatoriske tilsyn fra en ekstern tilsynsførende også selvevaluering. Vi evaluerer løbende vores undervisning og undervisningsmaterialer samt anderledes skoledage – det kan være emneuger eller en idrætsdag. 
 
Målet med evalueringen er at sikre elevernes udbytte af den undervisning, som skolen tilbyder.
 
Skole-hjemsamtaler: Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende af faglærerene ud fra de mål, der sættes for de forskellige undervisningsforløb. 2 gange i løbet af et skoleår videregives elevernes udbytte / faglige standpunkt til forældrene ved skole-hjemsamtalerne. I dialog med forældre og elever gøres status for det faglige standpunkt, og der fastsættes mål for den fortsatte undervisning. Ud over det faglige standpunkt drøftes elevernes personlige og sociale udvikling.
 
I indskolingen sendes en skrivelse hjem inden samtalerne og på mellemtrinnet og i overbygningen afholdes elevsamtaler eller der udfyldes et evalueringsskema.
 
Karakter på 7.-8. og 9. årg.  I overbygningen på Karlskov Friskole gives der standpunktskarakter 2 gange om året. Det sker i november/december måned og igen til foråret (april/maj) for 9. årg. og for 7. og 8. årg. inden sommerferien i juni måned. Elevernes faglige standpunkt vurderes i den forbindelse ud fra 7-trinsskalaen. I forbindelse med elevernes uddannelsesparathed vurderes eleverne også i forhold til de personlige og sociale forudsætninger.
 
Evaluering af emneuger og andre anderledes undervisningsdage: Skolens personale evaluerer på personalemøder emneuger og anderledes skoledage. Her diskuteres, om målet for den anderledes undervisning er nået, og om eleverne har fået det forventede udbytte af undervisningen. Det sker ud fra forskellige evalueringsmodeller – bl.a. ”kvalitetsstjernen” og SMTTEmodellen. Evalueringen skrives i vores mødereferater, så den kan bidrage til fremtidig undervisning. 
 
Evaluering af fag: Der er løbende evaluering af de forskellige fag på skolen. Her mødes læreren i fagudvalg og snakker om materialer til fagene samt diskutere ”den røde tråd” i faget på de forskellige trin. Her opstilles forventninger til det, der skal indlæres på de forskellige trin udover ”fælles mål” I dette skoleår evalueres fagene dansk og naturfagene (biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknologi).

Der skrives referat af møderne, som lægges på personale-intra.