Brugerinformation

Kontakt:

 • Skoleleder: Morten Gregers Christensen
 • Karlskov Friskole, Bredsten Landevej 139  7323 Give 
 • Tlf. 76 70 51 51 
 • E-Mail kontoret@karlskov-friskole.dk 

Hjemmeside www.karlskovfriskole.dk  
 
Telefontid: 8.30–14.00 mandag til fredag. 
Telefontid lærerværelset: 7.30-8.15 

Telefontid SFO: 6.30-8.15 og 12.30-16.30 mandag til torsdag.  12.30 – 16.00 fredag.   
 
Skolens formål

 • Det er skolens målsætning at være en inspirerende skole, der fastholder og udvikler elevernes lyst til at lære.
 • Skolen driver friskole efter de til en hver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler.
 • En skole, hvor det omkringliggende lokalsamfund inddrages i undervisningen. 
 • Kropslige og musiske aktiviteter skal stimulere og understøtte elevernes læring i dagligdagen.
 • At der samarbejdes på tværs af årgange. 
 • At de basale skolekundskaber står som noget centralt i undervisningen.
 • At eleverne opdrages til demokrati.
 • At sørge for optimale betingelser for den enkelte elev. 
 • En skole, der arbejder aktivt med forebyggelse af mobning.
 • En skole, hvor den enkelte elev lærer at tage ansvar for sig selv og vise sine medmennesker respekt og tolerance.
 • En skole hvor ingen bliver glemt.
 • IT er en central del af undervisningen.
 • I overbygningen forberedes eleverne til valg af ungdomsuddannelse i samarbejde med UU-vejledningen i Vejle. 

Skolens Vision  

At gøre en forskel for den enkelte elev, hvor der anvendes undervisningsmetoder, der fremmer elevens evne til at planlægge, organisere og stille krav til egen arbejdsindsats og resultater.
 
Skolens Mission
Undervisningen tager udgangspunkt i både det nære miljø og det internationale samfund, som eleverne er en del af. Som skole vægter vi faglighed, fordybelse, og at eleverne kan indgå i et fællesskab. 
 
Skolen er åben for alle, der kan gå ind for skolens grundlag. Skolen har ikke nogen bestemt politisk eller religiøs holdning. 

Skolens værdier

 • Faglighed
 • Fordybelse
 • Fællesskab  

Læs mere på startsiden.

Forældreengagement

Har man som forældre valgt Karlskov Friskole for sit barn, har man samtidig ud fra skolens målsætning valgt at være en engageret forælder. Der er mange måder at være engageret på: Bestyrelsesarbejde for skolen eller Støtteforeningen, være en del af klassens forældreråd, bidrage med sin arbejdskraft samt deltage i forældredagen og skolens arrangementer.

Men først og fremmest skal man være engageret ved aktivt at følge sit barns trivsel og udvikling socialt og fagligt

Skole-hjemsamarbejdet 

På Karlskov Friskole bærer skole-hjemsamarbejdet præg af en åben dialog om elevens faglige udvikling og trivsel. I fællesskab skaber vi de bedste rammer for eleven. Vi opfordrer forældrene til at tage kontakt til os, ligeledes kontakter personalet hjemmet, når behovet opstår.
Den daglige kommunikation sker ved skriftlig kontakt via skoleintra. Som forældre på Karlskov Friskole forventer vi at der deltages i forældremøder, skolehjemsamtaler samt skolens fælles arrangementer.    

Rengøring

Skolen rengøres af forældre. Det vil sige, at hver familie har ca. 3-4 rengøringer om året plus en hovedrengøring. Rengøringsplanen kan ses på skoleintra og bliver også udleveret ved skoleårets start. 

I dagligdagen holder eleverne orden i deres egne lokaler, og pedellen rengører toiletter og fællesområder.

Karlskov Friskole er en skofri skole.

Elevdemokrati 

På Karlskov Friskole danner og uddanner vi eleverne til demokratisk forståelse. Skolen har et elevråd med repræsentanter fra alle klasser. Elevrådet planlægger arrangementer for skolens elever og kommer med forslag til nye tiltag på skolen.

Elevrådet kan deltage i bestyrelsesmøder.

Børn med særlige behov 
 
Skolen samarbejder med PPR i Vejle omkring elever med særlige behov. I samarbejdet udarbejdes en handleplan for den enkelte elev. Handleplanen evalueres løbende mellem skolen og hjemmet.

Karlskov Friskole ønsker inden for skolens rammer at tage hånd om elever med særlige behov i forhold til f.eks. kroniske sygdomme.
Kontakt skolelederen for yderligere uddybning og information.

Bus

Karlskov Friskole tilbyder bus til alle elever til og fra skole. Der udarbejdes en ny busplan til skoleårets start.

IT-Politik 

Karlskov Friskole har udarbejdet en IT-politik, hvor det er beskrevet hvordan IT anvendes som et læringsredskab i undervisningen. Forældre orienteres løbende på forældreintra, når IT anvendes i undervisningen.

Fra overbygningen forventes det at eleven medbringer egen computer. Skolen tilbyder gratis microsoft officepakke til alle elever.

Skolens rygepolitik 

Karlskov Friskole er en røgfri skole. Elever og personale må ikke ryge i skoletiden.

Alkohol og euforiserende stoffer 

Det er ikke tilladt i skoleregi og medfører bortvisning. 
 

Hærværk 

Enhver form for hærværk er uacceptabel og den enkelte elev/familie anses som værende erstatningspligtig. Grov eller gentagende hærværk kan medføre bortvisning. 
 
Tyveri 

Skolen er ikke erstatningspligtig for elevens personlige ejendele i tilfælde af tyveri. Tyveri på skolen accepteres ikke, og pågældende vil blive draget til ansvar. Grov eller gentagende tyveri kan medføre bortvisning. 
 
Mobiltelefoner

Karlskov Friskole er en mobilfri skole. Hvis mobilen medbringes skal den afleveres efter morgensang. Skolen har indkøbt kasser til sikker opbevaring af mobiler i skoletiden.

Mobiltelefonen kan anvendes i undervisningen som et læringsredskab, hvis det er integreret i den planlagte undervisning.

Medbringes mobilen på skolen er det elevens eget ansvar. 
 

Påklædning

Det forventes at eleverne møder reglementeret påklædte. 

Forsikring

Skolen har en forsikring til dækning af ulykker på skolen for elever og medarbejdere. Forældre og andre frivillige, som er indkaldt til rengøring, hovedrengøring, arbejds- weekend mv. er ikke dækket af forsikringen.  

Er uheldet ude, og en elev ødelægger skolens materiale, dækkes det af egen forsikring.

Udlejning af skolen 

For at leje skolen til fester, foredrag mm. skal lejer have tilknytning til skolen. Ved ønske om leje af skolen kontaktes kontoret.

Skolen lejes pr. døgn og først fra fredag kl. 17.00

Prisen for leje pr. døgn er 2500.- kr. for ikke medlemmer af skolen, og 2000 - kr. for medlemmer, som betales ved afhentning af nøglen. Det forventes at skolen afleveres i rengjort og opryddet stand.

Endvidere kan skolen lejes ud til overnatning med 45 kr. pr. person, dog min. 2500 kr.