Forventede antal pladser - august 2024
Forventede antal pladser - august 2024

Få et helt skoleforløb fra 0.-9. årgang med afgangsprøve

Principper for indmeldelse, venteliste, udmeldelse, betaling.

Indmeldelse

Når man ønsker at indmelde sit barn på Karlskov Friskole, ringer man eller sender en mail til vores skoleleder for at aftale et tidspunkt for en optagelsessamtale.

Denne samtale med skoleledelsen finder sted for at forældre og elever kan høre om skolen, og når det er relevant i forhold til elevens alder også om SFO/8-kantordningen, samt blive introduceret til, hvad det betyder at vælge en friskole. Da vi tager hånd om den enkelte ved at bygge et stærkt skole-hjem samarbejde, er det vigtigt for os, at begge parter kender de gensidige forventninger, dette samarbejde bygger på.

Venteliste

1. Elever til børnehaveklassen kan indskrives fra fødslen, Man får skriftlig besked om, hvorvidt barnet er optaget eller står på venteliste. Ventelisten til børnehaveklassen er efter princippet "først til mølle".

2. Elever kan starte i løbet af et skoleår, såfremt der er ledige pladser i teamet. Udover optagelsessamtalen kommer eleven på besøg i 2-3 dage, hvorefter forældre, klasse/kontaktlærer og skoleleder vurderer om eleven skal gå på Karlskov Friskole. Der vurderes bl.a. på trivsel, faglighed og samspillet i hele teamet.

3. Elever, som ønskes optaget til start senere end børnehaveklassen (f.eks. starte fra 7. kl.), vil efter optagelsessamtalen komme på en ikke-bindende venteliste. Eleven vil blive optaget, såfremt der er ledige pladser i teamet på det tidspunkt eleven reelt skal starte (f.eks. i 7. kl. efter en sommerferie).

Skolen vil i disse tilfælde give besked senest 1. april det år, man har ønsker at starte, om man kan forvente at blive optaget.

Årsagen til reglerne i punkt 3 er, at vi ikke kan holde pladser frie ud i fremtiden, da vi får statstilskud for hver udfyldt plads.

Udmeldelse

Såfremt skoleforløbet fra 0-9 kl. ønskes afbrudt, sker det ved en skriftlig udmeldelse af eleven på en udmeldelsesblanket, som udleveres af skolelederen og afleveres igen udfyldt til skolelederen. Skolelederen afholder en udmeldelsessamtale med forældrene om årsagen til udmeldelsen, og om hvordan, skolegangen er forløbet på Karlskov Friskole.

Der er en måneds udmeldelsesfrist fra den 1. i hver måned. (eks. udmeldelse afleveres 17. august, så træder udmeldelsen i kraft 1.oktober og betaling afsluttes).

Depositum udbetales kun ved udmeldelse ved et skoleårs afslutning. 

Opsparing i indskoling går til fælles ture, lejrskole og udflugter. 

Opsparing fra 4. årgang går til 8. klasses udenlandstur og tilbagebetales, hvis eleven fraflytter skolen før udenlandsturen er bestilt.

Orlov fra skole

Såfremt man ønsker orlov fra skolen, kan man opretholde sin plads på skolen ved fortsat at betale skolepengene medmindre andet aftales og godkendes af bestyrelsen.

Betaling

Der betales skolepenge pr. familie. Årsbetalingen er fordelt på 12 måneder

Der betales SFO pasning pr. barn. Årsbetalingen er fordelt på 11 måneder

Der betales SFO Ottekant pr. barn. Årsbetalingen er fordelt på 11 måneder.

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr, samt et depositum (se prislisten).

Husk: Skolepengene for et skoleår er fordelt over 12 måneder. Der skal derfor også betales for juli måned. Dette gælder også ved overgang til efterskole mm.

Indbetalinger skal ske via betalingsservice for at minimere kontorets administrative opgaver.

De aktuelle priser er angivet på skolens hjemmesiden under menuen information

Fripladstilskud

Der er mulighed for at søge om økonomisk tilskud til betaling. Skema til at søge på og vejledning fås på kontoret hos skoleleder eller sekretær.

I tilfælde af manglende betaling:

Proceduren ved for sen og udeblivelse af betaling:

1 måned manglende betaling/overskridelse: 1. rykker med rykkergebyr på kr. 100,-

2 måneders manglende betaling/ overskridelse: 2. rykker med nyt rykkergebyr

Vi foretrækker dialog og det er altid vigtigt med dialog i en situation, hvor man ikke kan imødekomme sine forpligtelser.

Skulle der mod forventning intet ske fra forældreside ved restance udover 2 måneder, vil forældre blive indkaldt til samtale af skolelederen og/eller skolens kasserer for at aftale videre betalingsforløb.

Sker der efter dette møde ingen betalinger eller møder man ikke op til mødet, opsiges samarbejdet fra skolens side og eleven kan ikke fortsætte på skolen.

Husk på:

Opleves noget af dette uklart, er det bedste altid at kontakte vores skoleleder, kontoret eller en fra skolens bestyrelsen for uddybning.