Trivsel og undervisningsmiljø

Vedr. undervisningsmiljø og trivsel 2019

Skolen har i september og oktober 2019 gennemført undervisningsmiljøvurdering og trivselsmåling på hele skolen.  Vi har brugt Undervisningsministeriets trivselsværktøj, som er udarbejdet af DCUM

Undersøgelsen resulterer i en rapport, som giver nogle indikatorer for eleverne i 4. til 9. klasse. For eleverne i bhk. til 3. klasse kommer diagrammer over eleverne svar, som skolen kan afkode og arbejde med. Grunden til, at der ikke kommer indikatorer for de yngste elever, skyldes usikkerheden omkring deres svar og reelle forståelse af spørgsmålene.  Men svarene viser god trivsel.

Rapportens indikatorer (gennemsnit af elevernes svar) ligger i intervallet 1 til 5, hvor 1 er ringest mulig trivsel og 5 er bedst mulig trivsel.

For Karlskov Friskole er resultater for 4. til 9. klasse:

Social trivsel: 4,1

Faglig trivsel: 3,6

Støtte og inspiration: 3,4

Ro og orden: 3,9

Rapporten er gennemgået på et personalemøde. Her er det aftalt, at elementer fra rapporten vil blive drøftet med eleverne. Hvordan bidrager man til ro og orden i klasserne, samt en snak om hygiejne på elevernes toiletter

Ved større udsving følges op i forhold til at afklare, hvorledes trivslen blandt eleverne kan forbedres, ligesom vi helt konkret laver forbedringer på det fysiske undervisningsmiljø.

Vi er generelt meget opmærksomme på hver enkelt elevs trivsel, og der er en tæt kontakt mellem lærer og elev, ligesom kontakten mellem skole og hjem er højt prioriteret.

Generelt arbejdes der dagligt med trivsel ved samtaler på skolen/ i klassen, samt til forældre og skole-hjemsamtaler.

Karlskov Friskole, december 2019.