Trivsel og undervisningsmiljø mellemtrin og overbygning

Vi lægger særligt mærke til, at mange er glade for skolen og deres klasse. Kombinerer vi det med, at de er meget nysgerrige og opsøgende på, hvordan de andre har det, så synes vi, at vi har et godt udgangspunkt.

De er åbne overfor at gøre opmærksom på uretfærdigheder, og de giver udtryk for, at der ofte kan findes en løsning på problemer. De kan klare de udfordringer de møder, og synes selv, at de kan koncentrere sig i timerne. Der er meget få, der føler sig ensomme eller viser tegn på mistrivsel i form af fysiske gener eller utilpashed.

Med hensyn til mobning og drilleri svarer langt hovedparten, at de aldrig oplever det. Nogle ganske få melder desværre om udfordringer med at føle sig tilpas i fællesskabet. Det passer med de få, som vi i forvejen har lavet indsatser omkring. Vi er fortsat opmærksomme på, om der er problematikker herom, som vi skal reagere og handle på.

Medbestemmelse, ro og fokus i timerne lader til at være en udfordrende faktor. Det vil vi derfor prøve at have fokus på at skabe en endnu bedre kultur for at gå til det faglige stof med nysgerrighed og engagement. Elevernes fornemmelse af at det faglige er spændende, og at de kan være aktive for selv at gøre den mere spændende kan være en kilde dertil. Vi vil også forsøge at gøre de gode lærer-elev-relationer, som vi synes der er på skolen, endnu bedre, så eleverne i endnu højere grad vil føle, at de kan få noget ud af at gå i dialog med lærerne om det faglige.

Eleverne giver udtryk for, at de føler et godt tilhørsforhold til skolen, og at de synes klassekammeraterne er hjælpsomme og imødekommende. De er glade for de fysiske rammer både ude og inde. Dog er de ikke så tilfredse med deres måde at anvende skolens toiletter, da toiletterne ifølge undersøgelsen ofte fremstår beskidte. Vi gør ofte toiletterne rene, og synes også at vi har en god dialog med eleverne om at få gjort rent efter pludseligt opståede uheld.

 

Udarbejdet af Team mellemtrin, overbygning og ledelsen

Endelig rapport mellem-udskoling.pdf