Skolens formål

Karlskov friskole er i dag en særdeles velfungerende skole med tilhørende SFO. Den drives efter de til en hver tid gældende love og retsregler for friskoler og private grundskoler.

Vi er inspireret af de Grundtvig-Koldske skoletanker og vores undervisning tager udgangspunkt i både det nære og det internationale samfund. Det er skolens målsætning at være en inspirerende skole, der fastholder og udvikler elevernes lyst til at lære. Vi søger de bedste betingelser for den enkelte elev og understøtter læring gennem kropslig og musikalske aktiviteter.

Karlskov Friskole er en skole, hvor det omkringliggende lokalsamfund inddrages i undervisningen, og hvor der lægges vægt på:  

  • Kropslige og musiske aktiviteter skal stimulere og understøtte elevernes læring i dagligdagen. 
  • At der samarbejdes på tværs af årgange. 
  • At de basale skolekundskaber står som noget centralt i undervisningen.
  • At eleverne opdrages til demokrati.
  • At sørge for optimale betingelser for den enkelte elev. 
  • En skole, der arbejder aktivt med forebyggelse af mobning.
  • En skole, hvor den enkelte elev lærer at tage ansvar for sig selv og vise sine medmennesker respekt og tolerance.
  • En skole hvor ingen bliver glemt.
  • IT er en central del af undervisningen.
  • I overbygningen forberedes eleverne til valg af ungdomsuddannelse i samarbejde med UU-vejledningen i Vejle. 

Skolens Vision  

At gøre en forskel for den enkelte elev, hvor der anvendes undervisningsmetoder, der fremmer elevens evne til at planlægge, organisere og stille krav til egen arbejdsindsats og resultater. 

Skolens Mission

Undervisningen tager udgangspunkt i både det nære miljø og det internationale samfund, som eleverne er en del af. Som skole vægter vi faglighed, fordybelse, og at eleverne kan indgå i et fællesskab. 

Skolen er åben for alle, der kan gå ind for skolens grundlag. Skolen har ikke nogen bestemt politisk eller religiøs holdning.

Karlskov Friskole har tre grundværdier 

Hvis du vil læse mere om vores værdier kan du trykke på ordet eller på 8-kanterne på forsiden, hvor de også står.