Bestyrelsen

Karlskov Friskole er en selvejende institution med en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt henholdsvis 1 fra forældrekredsen og 6 fra skolekredsen. Valg til bestyrelsen foregår på skolens generalforsamling hvert år i marts/april måned. Udover bestyrelsens 7 medlemmer deltager skolens ledere og en medarbejder på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens medlemmer vælger i 2 år af gangen.

Ifølge Friskoleloven siger det, at skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af friskolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivning og andre retsregler.

Bliver du valgt ind i skolens bestyrelse har du mulighed for at debattere forskellige synspunkter og derigennem have indflydelse på barnets skolegang. Som bestyrelsesmedlem på Karlskov Friskole deltager du ikke i rengøringsplanen.  

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder pr. år.

Bestyrelsesopgaver:

Bestyrelsens nøglefunktioner:

  • Bestyrelsesformanden er ansvarlig for bestyrelsens funktionalitet og mødeindkaldelser
  • Næstformanden er stedfortræder for formanden
  • Sekretæren er ansvarlig for dokumentation af møde indhold/beslutninger samt underskrifter af referat.

 Bestyrelsens medlemmer sidder i forskellige udvalg:

  • I pædagogisk udvalg har vi i samarbejde med skolens ledere ansvar for udarbejdelse af forskellige politikker samt fungere som personalegruppens sparringspartner.
  • Bygningsudvalget har til opgave at tage sig af bygningernes vedligeholdelse
  • Økonomiudvalget har ansvar for, at der i løbet af efteråret udarbejdes forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for 3 år. Ligeledes har udvalget ansvar for at sikre at den fornødne likviditet er til stede.
  • PR udvalget skal synliggøre skolen i området.
  • Skolebuskørselsansvarlig sikre at busruter og tider er tilpasset bedst muligt skolens aktuelle elever og sikre samarbejdet med busselskabet
  • Både indskoling, mellemtrin og overbygning har en forældrekontakt i bestyrelsen som modtager input og som agerer repræsentant for hver af de tre elevgrupper i møderne.

Hvorfor en skolebestyrelse?

Bestyrelsen har en række opgaver og forpligtelser som er fastholdt ud fra skolens vedtægter.

Bliver du valgt ind i skolens bestyrelse har du mulighed for at debattere forskellige synspunkter og derigennem at have indflydelse på dit barns skolegang.