Bestyrelsen

Karlskov Friskole er en selvejende institution med en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Valg til bestyrelsen foregår på skolens generalforsamling hvert år i marts/april måned.

Udover bestyrelsens 7 medlemmer deltager skolens ledere og en medarbejder på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens medlemmer vælger i 2 år af gangen.

Ifølge Friskoleloven har skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af friskolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivning og andre retsregler.

Som bestyrelsesmedlem på Karlskov Friskole deltager du ikke i rengøringsplanen, men bestyrelsens medlemmer deltager på skift til Hovedrengøringer.

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder pr. år.

Bestyrelsesopgaver:

Bestyrelsens nøglefunktioner:

  • Bestyrelsesformanden er ansvarlig for bestyrelsens funktionalitet og mødeindkaldelser
  • Næstformanden er stedfortræder for formanden
  • Sekretæren er ansvarlig for dokumentation af møde indhold/beslutninger samt underskrifter af referat.

 Bestyrelsens medlemmer sidder i forskellige udvalg:

  • Økonomiudvalget har ansvar for, at der i løbet af efteråret udarbejdes forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for 3 år. Ligeledes har udvalget ansvar for at sikre at den fornødne likviditet er til stede.
  • Bygningsudvalget har til opgave at tage sig af bygningernes vedligeholdelse
  • PR udvalget skal synliggøre skolen i området, søge fonde mv.
  • Bus-udvalget sikre at busruter og tider er tilpasset bedst muligt skolens aktuelle elever og sikre samarbejdet med busselskabet.

Hvorfor en skolebestyrelse?
Bestyrelsen har en række opgaver og forpligtelser som er fastholdt ud fra skolens vedtægter.

Bliver du valgt ind i skolens bestyrelse har du mulighed for at debattere forskellige synspunkter og derigennem at have indflydelse på driften af Karlskov Friskole.